Consiliul Județean Călărași / Anunț

0
61

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI , în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al SOCIETATII DRUMURI SI PODURI S.A. CALARASI.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.
Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
• cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
• cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul juridic;
• cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul tehnic și experiență minim 2 ani în administrarea sau managementul unor societăți sau entități publice, sau în funcții de conducere;
• ceilalți doi membri pot avea studii superioare în domeniul economic, juridic sau tehnic cu experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul respectiv și experiență minim 2 ani în administrarea sau managementul unor societăți sau entități publice, sau în funcții de conducere
• nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, întrucât societatea Drumuri si Poduri S.A. face parte din categoria intreprinderilor publice în cazul cărora sunt incidente prevederile art. 28, alin.(2) al OUG 109/2011;
• în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
• Toti membrii consiliului de administraţie sunt administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
• o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României in conformitate cu prevederile art. 33 din OUG 109/2011;
• membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
• selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
• candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

• studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
• documente din care să rezulte vechimea și experiența în domeniu și/sau în funcții de conducere;
• capacitate deplină de exerciţiu;
• stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
• să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5-7 ani;
• nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;
• nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
• copia actului de identitate;
• cerere înscriere;
• copia diplomelor de studii;
• adeverintă de vechime, copie carnet de muncă, orice document din care să rezulte vechimea în domeniul respectiv și/sau experienta în funcții de conducere;
• curriculum vitae;
• cazierul judiciar ;
• cazier fiscal ;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ;
• declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 1;
• declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situaţia desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr.2;
• declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr.3;
• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr.4;
• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr.5;

• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

• Opțional se pot prezenta recomandări ale superiorilor ierarhici de la locurile de muncă anterioare sau orice alte documente ce pot fi relevante în procesul de evaluare.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a SOCIETATII DRUMURI SI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI
www.drumuricalarasi.ro ) şi pe pagina de internet a CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI
www.calarasi.ro ).
Dosarul de candidatură se va depune până la data de 10.08.2018, ora 12.00 , la registratura Consiliului Judetean Calarasi , în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.
Atât pe plic, cât și pe dosar se va menţiona “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii DRUMURI SI PODURI S.A CĂLĂRAȘI” , precum si numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Consiliului Judetean Calarasi si Societatii Drumuri si Poduri SA Calarasi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ConsiliulUI Județean Călărași -Compartiment Guvernanță Corporativa și Instituții Publice Subordonate, tel: 0242311301, int.176, sau 0749117389, 0767386343.

Detalii suplimentare – https://www.calarasi.ro/index.php/noutati

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + 1 =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.